Prioritat per als vianants o per als vehicles.

Prioritat per als vianants o per als vehicles.

Setmana de la Mobilitat del 15 al 22 de setembre

En un model de ciutat, un dels primers plantejaments que sorgeix és si construïm una ciutat per als ciutadans de peu o per als vehicles.

Depén de la resposta el model de ciutat que construïm tindrà unes característiques o altres.

En aquest temps s’ha produït en Aielo, la renovació total de les voreres de la població, tant a la zona antiga com a la nova. I és ací on ens preguntem, quin criteri ha seguit el nostre Ajuntament?

Existeix una normativa estatal i autonòmica que defineix els criteris d’accessibilitat en espais urbans.

Aquesta normativa ve definida per:

«Normativa de la Comunidad Valenciana

Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.

Normativa Estatal

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.»

Per què d’aquesta normativa:

Les Normes d’Accessibilitat al Medi Urbà tenen per objecte establir les condicions que han de reunir els elements d’urbanització dels espais públics, com també els del mobiliari que puguen instal·lar-se en aquest, per a aconseguir els nivells d’accessibilitat que els són exigibles per raó del Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, que desenvolupa la Llei 1/1998 en matèria d’accessibilitat al medi urbà, de forma que es garantisca a totes les persones, siguen quines siguen les seues limitacions i el caràcter permanent o transitori d’aquestes, l’accessibilitat i l’ús lliure i segur de l’entorn urbà.

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha incomplit aquesta normativa al refer les voreres, en tota la zona nova, de carrers amples, amb les mateixes dimensions anterior, és a dir, un màxim en el millor dels casos d’1 metre, comptant amb què els rastells en molts casos no són transitables.

La normativa autonòmica diu que les voreres han de tenir un mínim de 1’50m, i l’estatal marca 1’80m.

La dita normativa no és un capritxo del legislador, indica que en les voreres, deu de poder donar la volta de forma autònoma una persona que vaja en carro de rodes.

Al nostre cas, després de renovar les voreres no sols és que açò no és possible, tampoc poden creuar-se dues persones, una persona amb un carro de la compra camina amb dificultat i quan aplega al final, en molts dels casos no es pot baixar, etc., els rastells, en molts dels casos, no estan rebaixats per aquests casos.

Sols què cal fer un passeig per a comprovar-ho.

I cal dir que el que s’ha fet ha sigut fer voreres noves.

És estrany què la Diputació financie obres com aquesta, que incompleix flagrantment la normativa. No s’haurà assabentat.

Al carrer Bocairent estan fent unes voreres com cal, on els vianants tenen prioritat sobre els vehicles.

I no sols perquè estiga l’Escola La Serratella, on es demostrava clarament que els carros dels xiquets no podien circular de forma tranquil·la per la vorera. La vorera d’enfront deuria haver tingut el mateix tractament.

S’ha perdut una oportunitat magnífica de normalitzar l’accessibilitat de totes aquelles persones què tenen dificultat en la seua mobilitat.

Per a una obra d’aquestes característiques, s’ha demanat opinió a la ciutadania?

Cal recordar que el Partit Popular, en el seu programa electoral deia:

«Reubicación de los postes de las faroles que invaden las aceres.

En las aceras no pueden haber obstáculos que impiden la normal circulación de los vecinos y transeuntes.»

Eixa preocupació mostrada en un programa electoral es deu acomplir i no oblidar-se.

Han malbaratat uns diners públics, què són de totes les persones, per la tossuderia municipal de no tenir en compte el compliment de la llei sobre mobilitat. Unes voreres que haurien d’adaptar-se a aquesta mobilitat, ja no serà possible.

On està la responsabilitat municipal en aquest incompliment?

I les responsabilitats de tècnics i polítics?

Si l’Ajuntament no acompleix la llei, com se’ns pot demanar als demés que la complim?

La llei sí que contempla sancions per als casos d’incompliment manifest.

Legislació a consultar:

Model d’ordenança de mobilitat.

Compendio de Accesibilidad en espacios públicos»

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Llei1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Accebilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació. (1998/3622)

DECRET 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es desplega la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, en matèria d’accessibilitat en l’edificació de pública concurrència i en el medi urbà.

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

IMG_20171210_112732 (FILEminimizer)
IMG_20171210_112740 (FILEminimizer)
IMG_20171210_112811 (FILEminimizer)
IMG_20171210_112918 (FILEminimizer)

Deja una respuesta